Adınız *
Soyadınız *
E-Posta Adresiniz *
Sisteme giriş yaparken kullanmak istediğiniz e-posta adresini yandaki alana yazınız.
Örnek: ad_soyad@posta.com
Uyarı: Girilen e-posta adresine hesap doğrulama mesajı gönderileceği için, aktif olarak kullandığınız bir e-posta adresi belirtiniz.
Cinsiyetiniz *
Doğum Tarihiniz *
Doğum tarihinizi eksiksiz giriniz.
T.C. Kimlik Numaranız *
Şifreniz *
Şifreniz en az 8 karakter uzunluğunda olmalıdır. Aksi halde girilen şifre kabul edilmeyecektir.
Şifre (Tekrar) *
KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYLARI AÇIK RIZA METNİ

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.’ye (“TÜKSAT A.Ş.” veya “Şirket”) yaptığım iş başvurusunun değerlendirilmesi süreci kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca “TÜRKSAT A.Ş. Çalışan Adaylarına İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” aracılığıyla işlenen kişisel verilerim bilgilendirildim.

 Başvuru sürecimin değerlendirilebilmesi, işe alım sürecimin yürütülebilmesi ve başvurduğum pozisyona ilişkin işe yatkınlığımın ölçülebilmesi amacıyla TÜRKSAT A.Ş.’ye yaptığım iş başvurusu sürecinde yazılı ya da sözlü olarak açıkladığım veya TÜRKSAT A.Ş. tarafından edinilen;

1. Ad soyad, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, nüfus cüzdanı, kimlik numarası bilgilerini içeren kimlik verilerimin,
2. Ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu bilgilerini içeren iletişim verilerimin,
3. Medeni durum, çocuk sayıları, eş ve 1. derece akrabalara ilişkin bilgileri içeren aile durumuna ilişkin verilerimin,
4. İş başvurusu amacıyla göndermiş olduğum çalışma geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okul, profesyonel yetkinlikler, özgeçmiş bilgilerini içeren eğitim iş ve profesyonel yaşama ilişkin verilerimin,
5. Doldurduğum formlar, mülakat sürecinde kullanılan test ve envanterlere ilişkin bilgileri içeren aday verilerimin,
6. Ceza geçmişine ilişkin verilerimin

İşlenmesine ve ileride açılacak şahsıma uygun pozisyonların değerlendirilmesi ve iletişime geçilmesi adına 2 yıl süre ile saklanmasına

 Engellilik, malullük gibi durumların belirlenebilmesi amacıyla; Sağlık verilerimin işlenmesine ve ileride açılacak şahsıma uygun pozisyonların değerlendirilmesi ve iletişime geçilmesi adına 2 yıl süre ile saklanmasına rıza veriyorum.

TÜRKSAT A.Ş. bünyesinde kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz, rızanızı geri almak isterseniz ve Kanun kapsamındaki haklarınızı kullanmak isterseniz www.turksat.com.tr adresindeki KVKK Aydınlatma Yükümlülüğü sayfasından ve aşağıdaki Aydınlatma Metninden daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.
ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE
KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ (“TÜRKSAT A.Ş.” veya “Şirket” ) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

Madde 1 - Veri Sorumlusu
TÜRKSAT A.Ş., siz çalışan adaylarımızdan elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.
Genel Merkez Adresi : Yağlıpınar Mahallesi Türksat Kümeevleri No:1 Gölbaşı / ANKARA
Telefon : 0 312 925 30 00
Fax : 0 312 925 29 00
Web Adresi : www.turksat.com.tr
E-Mail Adresi : info@turksat.com.tr

Madde 2 - İşlenen Kişisel Veriler
TÜRKSAT A.Ş. ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;
2.1. Kimlik Bilgileriniz: Ad-soyad, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, nüfus cüzdanı, kimlik numarası;
2.2. İletişim Bilgileriniz: İşyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları;
2.3. Aile Durumuna İlişkin Bilgileriniz: Medeni durumları, çocuk sayıları, eş ve akrabalarına ilişkin veriler (kimlik, finansal durum, eğitim);
2.4. Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz: Çalışma geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okul, öğrenci numarası, profesyonel yetkinlikler, CV bilgileri, askerlik durumu;
2.5. Şirket Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Veriler: Tesislere giriş ve çıkış kayıtları ve kamera kayıtları;
2.6. Sağlık Verileri: Varsa engellilik durumunu gösteren sağlık raporu;
2.7. Ceza mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Verileriniz: İşe giriş aşamasında engel oluşturabilecek ceza mahkumiyetine ilişkin kayıtlar, güvenlik soruşturması sonuçları.

Madde 3 - Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
TÜRKSAT A.Ş. ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.
3.1. Başvuru süreçlerinin değerlendirilmesi, işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve başvurulan pozisyona ilişkin işe yatkınlığın ölçülebilmesi,
3.2. İş başvuru formu ve iş görüşmelerine davetlerinin gönderilmesi,
3.3. İş görüşmelerinin yürütülmesi,
3.4. İşe uygunluk değerlendirmesi için mülakatların gerçekleştirilmesi,
3.5. Mali ve sosyal hakların planlanması,
3.6. Engellilik, malullük gibi durumların belirlenebilmesi,
3.7. Güvenliğin sağlanması amacıyla belirlenen bölgelerde kamera kaydı yapılması ve giriş – çıkış kayıtlarının alınması.

Madde 4 - İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı
Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler, şirket içindeki ilgili birimler ile paylaşılabilecektir.

Madde 5 - Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
TÜRKSAT A.Ş. kişisel verilerinizi Şirketimizle iletişime geçmeniz ve/veya iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin aşağıda yazılı olan Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

Madde 6 - Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.
6.1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
6.2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
6.3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
6.4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
6.5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6.6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
6.7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6.8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
6.9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Madde 7 - Hak ve Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz
Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi, www.turksat.com.tr adresinde yer alan “Kişisel Veri Sahibi Talep Formu”nu doldurarak ıslak imzalı bir kopyasını şahsen dilekçe ile noter kanalı ile veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle turksatuydu@hs01.kep.tr adresi üzerinden veya Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.
Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

VERİ SORUMLUSU
TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.
* ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur.