BT Network Uzmanı

Türksat A.Ş.
Yayın Tarihi: 31.5.2022

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1.       İş Tanımı

Hem iç hem dış müşterilerde sunucu ve ağ altyapıları projelerini planlamak, uygulamak, denetlemek ve bakımlarını yapmak üzere BT Network Uzmanı istihdam edilecektir.

2.       Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

2.1.       Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

2.2.       Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

2.3.       Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

2.4.       Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

2.5.       Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

2.6.       Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

3.       Pozisyona Yönelik Nitelikler

3.1.      Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı, NAC gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 1000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak çalışmış olmak,

3.2.      Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN),Sanal Özel Ağ (VPN) konularında tasarım, uygulama ve hata çözme konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

3.3.      Yerel Alan Ağ (LAN) ve Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN) erişim güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3.4.      Kurum ağı ve ağ kapsamında hizmet veren sunucu sistemlerine yönelik siber tehditlerin pro-aktif olarak tespit edilmesi ve bunların etkilerinin en aza indirilmesi için gerek ağ gerek sunucu sistemleri seviyesinde hizmet verecek olan tüm yazılım/donanım çözümlerinin (FW, IPS, IDS vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak,

3.5.      Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers),Firewall donanımları, kablosuz ağ erişim kontrol sistemleri hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,

3.6.      Ağ saldırıları ve alınacak önlemler konusunda bilgi sahibi olmak,

3.7.      IPS (Saldırı tespit ve önleme sistemi) kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konularına hakim olmak,

3.8.      NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3.9.      Access Control List (ACL), Spanning Tree, VLAN, 802.1.x konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,

3.10.  Web Application Firewall (WAF) konusunda deneyim ve OWASP metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

3.11.  SD-WAN ve SDN mimarileri ve teknolojileri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

3.12.  IPSEC ve SSL vpn çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme tecrübesine sahip olmak,

3.13.  Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3.14.  Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3.15.  Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3.16.  En az 2 (iki) üreticinin (Cisco, Alcatel, Enterasys, Huawei, Juniper, HP,DELL vb. uluslararası kabul görmüş) ağ ürünleri ile çalışmış olmak,

3.17.  Kurumsal log yönetimi (SIEM) ve korelasyonu konularında bilgi sahibi olmak,

3.18.  TCP/IP, Ethernet, Layer-2 teknolojileri, P2P Metro Ethernet servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3.19.  Yük dengeleme (Load Balancer) teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak, kurulumu ve işletimi hususlarında tecrübe sahibi olmak,

3.20.  Bilgi Güvenliği konusunda çeşitli güvenlik açığı, tehdit ve bilgi sistemleri saldırıları konusunda bilgi sahibi olmak,

3.21.  Bilgi Güvenliği Süreçleri, ITIL, İş Sürekliliği, Risk Yönetimi Sistemleri ve CEH hakkında bilgi sahibi olmak,

3.22.  Cisco Certified Network Professional (CCNP) veya eş düzey profesyonel seviye ağ yönetim sertifikasına sahip olmak. (CCNP Data Center, CCNP Routing and Switching, CCNP Collaboration, CCNP Security, CCNP Wireless, CCNP Service Provider, CCDP, CCNP Cloud)

3.23.  Ağ mimarileri, Ağ cihazlarının güvenliği konularında deneyim sahibi olmak,

3.24.  Yüksek erişilebilirlik, İş Sürekliliği, felaket kurtarma vb. konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

3.25.  Sızma testi metodolojileri ve sızma testi raporları hakkında bilgi sahibi olmak,

3.26.  Microsoft Windows Server, UNIX/Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

3.27.  Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

3.28.  Tercihen Airwatch MDM, OpManager, NESUS, SIEM, Network Erişim (Forescoat)yönetimi konularında bilgi sahibi,

3.29.  Tercihen DLP forcepoint konusunda bilgi sahibi olmak,

3.30.  Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak

3.31.  Sistem performans iyileştirme ve hata tespit etme konularında tecrübe sahibi olmak,

3.32.  İç ve dış müşterilere yönelik ağ (network) tasarlamış, kurmuş ve yapılandırmış olmak,

3.33.  Müşteri odaklı çalışabilecek,

3.34.  Müşterilere ürünlerle ilgili teknik sunumlar yapabilecek, demo, POC süreçlerinin yönetilmesi, kitlistlerin hazırlanması, şartnamelerin yazılması/yorumlanması gibi çalışabilecek,

3.35.  Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurulabilen, esnek çalışma saatlerine uyabilecek, sorumluluk sahibi olmak, takım çalışmasına yatkın olmak, gerekli durumlarda bireysel çalışabilecek durumda olmak,

3.36.  Yardım masasından gelen talepleri karşılamak,

3.37.  Proje planları, risk değerlendirmeleri ve acil durum planları geliştirme ve uygulama alanlarında tecrübe sahibi olmak,

3.38.  Canlı ortamlarda izleme, konfigürasyon yönetimi ve raporlama işlevlerini tasarlama ve uygulama alanlarında tecrübe sahibi olmak,

3.39.  Envanter ve varlık yönetimi dokümanlarını hazırlamada tecrübe sahibi olmak,

4.       Genel Kriterler

4.1.      Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1981 tarihinden sonra doğmuş olmak,

4.2.      Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak

4.3.      Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak

4.4.      Yabancı Dil: 4.5.3. maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

4.5.      Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri bir puan alması gerekmektedir.

[(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,35] + [(Sektöründeki Tecrübe Yılı / 7) x 100] x0,50] + [(Yabancı dil puanı) x 0,15]>=60

4.5.1.    Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

4.5.2.     Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin üzerinde olması durumunda formülde yer alan 7 yıl süre esas alınacaktır.

4.5.3.    Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS),Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır.

5.       Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tr adresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

6.       Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakın https://kariyer.turksat.com.tr sistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1.      Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2.      Barkotlu SGK hizmet dökümü(e-devletten alınmalı)

6.3.      Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7.       Önemli Uyarılar

7.1.       İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2.       Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

Paylaş