İş Geliştirme Uzmanı

Türksat A.Ş.
Yayın Tarihi: 23.11.2021

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

 

1.       İŞ TANIMI

Mevcut/potansiyel müşteriler ile ilişkileri yürütmek, potansiyel pazarlar ile ilgili analiz çalışmalarını yapmak, bilişim portföyünde yer alan ürün ve hizmetlerin tanıtımını gerçekleştirmek, pazarlama faaliyetlerini yürütmek ve iş geliştirme çalışmalarında bulunmak amacıyla çalıştırılmak üzere İş Geliştirme Uzmanı istihdam edilecektir.

 

2.       ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

2.1.   Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

2.2.   Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

2.3.   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

2.4.   Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

2.5. Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

2.6. Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

 

3.       POZİSYONA YÖNELİK NİTELİKLER

3.1.    Pazar, ürünler ve çözümler konusunda tecrübe sahibi olmak,

3.2.    Kamu ve özel kurumlar için, ürün ve hizmetlerin satın alma süreçleri, sözleşme, teknik şartname ve teklif oluşturma süreçlerinde deneyim sahibi olmak,

3.3.    Herhangi bir ürün ve/veya hizmet çözümü ile ilgili iş modeli dokümanı hazırlayabilmek,

3.4.    Ürün ve/veya hizmet konumlandırması ve maliyetlendirmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,

3.5.    Satış stratejisi ve hedefleri oluşturma tecrübesine sahip olmak,

3.6.    Planlama yapma ve organizasyon düzenleme konusunda tecrübe sahibi olmak,

3.7.    MS Ofis programlarını etkin kullanabilmek,

3.8.    Analitik düşünen, planlama becerisi gelişmiş, araştırma ve raporlama becerilerine sahip olmak,

3.9.    Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkileri iyi, sözlü ve yazılı iletişim ve koordinasyon becerilerine sahip olmak ve sonuç odaklı yaklaşım göstermek,

3.10.   Etkili sunum becerilerine sahip, ikna ve müzakere konularında tecrübeli olmak,

3.11.   Seyahat engelinin bulunmaması ve aktif araç kullanabiliyor olmak,

 

4.       GENEL KRİTERLER

4.1.      Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1981 tarihinden sonra doğmuş olmak,

4.2.      Mezun Olunan Bölüm: Lisans mezunu olmak,

4.3.      Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak,

4.4.      Yabancı Dil: 4.5.3. maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce puanı olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

4.5.      Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri bir puan alması gerekmektedir.

 

 [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,30]+ [(Sektöründeki Tecrübe Yılı / 7) x 100] x 0,40] + [(Yabancı dil puanı) x 0,30]>=60

 

4.5.1.    Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

4.5.2.     Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında barkotlu SGK hizmet dökümünde yer alan, pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süreler esas alınacaktır. Sektördeki tecrübe yılı, 7 yılın üzerinde olması durumunda 7 yıl olarak esas alınacaktır.

4.5.3.    Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS),Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak. Lisans ve üstü öğrenimlerden öğretim dili %100 İngilizce olan bölümlerden mezun olunması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır.

 

5.       BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

https://kariyer.turksat.com.tr adresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

 

6.       BAŞVURU SIRASINDA TALEP EDİLECEK BELGELER

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakın https://kariyer.turksat.com.tr sistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1.      Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2.      Barkotlu SGK hizmet dökümü(e-devletten alınmalı)

6.3.      Yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

 

7.       ÖNEMLİ UYARILAR

7.1.    İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2.    Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

7.3.    İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, işgücü ihtiyacının 4 katı aday değerlendirmeye davet edilir.

Paylaş