BT Güvenlik Uzmanı

Türksat A.Ş.
Yayın Tarihi: 6.10.2021

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1.       İş Tanımı

Güvenlik Cihaz (Yeni Nesil Güvenlik Duvarları (NGFW),Yeni Nesil Saldırı Önleme Sistemi (NGIPS), Web Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF),Veri Tabanı Güvenlik Duvarı (DBFW), DDOS Atak Önleme Sistemi, Güvenlik Olay Yönetimi (SIEM) vb. sistemlerin herhangi birinin yönetimini yapmak, Güvenlik Operasyonları kapsamında mevcut logları inceleyerek tehdit olabilecek durumlarda ilgili diğer paydaşlarla görüşerek gerekli aksiyonları almak, yönettiği sistemin genel durumu ve tehdit durumları ile ilgili periyodik raporlar sunmak, tehdit geri beslemelerinden gelen istihbarata göre sürece uygun anında aksiyon almak, yönettiği sistemin pazarda olan ürünleri ve kabiliyetleri alanında çalışmak üzere BT Güvenlik Uzmanı istihdam edilecektir.

2.       Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

2.1.       Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

2.2.       Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

2.3.       Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

2.4.       Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

2.5.       Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

2.6.       Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

3.       Pozisyona Yönelik Nitelikler

3.1.      Güvenlik Cihaz (Yeni Nesil Güvenlik Duvarları (NGFW), Yeni Nesil Saldırı Önleme Sistemi (NGIPS), Web Uygulama Güvenlik Duvarı(WAF), Veri Tabanı Güvenlik Duvarı (DBFW), DDOS Atak Önleme Sistemi, Güvenlik Olay Yönetimi (SIEM) vb. sistemlerin herhangi birinin) yönetiminde en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak,

3.2.      Unix/Linux Windows, İstemci ve Sunucu işletim sistemleri hakkında en az birinde tecrübe sahibi olmak,

3.3.      TCP/IP, OSI, Ağ/Güvenlik Protokolleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

3.4.      İleri seviye güvenlik (ağ güvenliği, sistem güvenliği, erişim güvenliği, uygulama güvenliği ve veri tabanı güvenliği) tecrübesine sahip olmak,

3.5.      Log yönetimi ve olay müdahale konularında tecrübe sahibi olmak,

3.6.      Siem, Log Toplama, Ağ güvenliği teknoloji, süreç ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

3.7.      Siem ürünleri hakkında tecrübe ve bilgi sahibi olmak,

3.8.      EDR konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,

3.9.      Zafiyet tarama araçları hakkında tecrübe ve bilgi sahibi olmak,

3.10.  ISO 27001, KVKK, 5651 sayılı kanun regülasyonlar hakkında bilgi sahibi olmak,

3.11.  Veri tabanı Güvenlik Duvarı konusunda bilgi sahibi olmak,

3.12.  Uygulama Güvenlik Duvarı konusunda bilgi sahibi olmak,

3.13.  Windows, Linux scripting ve Regex yazabilmek,

3.14.  Windows/Linux işletim sistemleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,

3.15.  TCP/IP, HTTP, DNS, TLS vb. network protokollerinin işleyişi konusunda bilgi sahibi olmak,

3.16.  IDS/IPS, Web Gateway, WEB Proxy, Mail Gateway, Paket Yönlendirici gibi güvenlik teknolojilerinin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak,

3.17.  OSI modeli ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak,

3.18.  Loglar içerisinde doğru ayrıştırma ve ilişkilendirme işlemleri yapmış olmak,

4.       Genel Kriterler

4.1.      Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1981 tarihinden sonra doğmuş olmak,

4.2.      Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgi Güvenliği Teknolojileri ve Matematik bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak

4.3.      Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak

4.4.      Yabancı Dil: 4.5.3. maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

4.5.      Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri bir puan alması gerekmektedir.

[(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,35] + [(Sektöründeki Tecrübe Yılı / 7) x 100] x0,50] + [(Yabancı dil puanı) x 0,15]>=60

4.5.1.    Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

4.5.2.     Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin üzerinde olması durumunda formülde yer alan 7 yıl süre esas alınacaktır.

4.5.3.     Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır.

5.       Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tr adresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

6.       Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakın https://kariyer.turksat.com.tr sistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1.      Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2.      Barkotlu SGK hizmet dökümü(e-devletten alınmalı)

6.3.      Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7.       Önemli Uyarılar

7.1.       İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2.       Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.


Paylaş