Bu ilan yayından kaldırıldı. Yayında olan açık pozisyonları görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Teknik Personel (Uydu Hizmetleri Personeli)

Türksat A.Ş.
Yayın Tarihi: 6.5.2020

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

 

1.       İŞTANIMI

TÜRKSAT uyduları üzerindeki tüm trafiğin monitör ve kontrol faaliyetlerinin sürdürülmesi, her türlü transmisyon taleplerinin karşılanması, gerekli testlerin yapılması ve servise verilmesi, frekans gözlem faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli kontrollerin düzenli bir şekilde yapılması, uygunsuzlukların giderilmesi, enterferans ve illegal taşıyıcı analizlerinin yapılması ve sorunların giderilmesi, işletmede karşılaşılacak uygunsuzlukların giderilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve uydu haberleşmesi alanlarında yürütülmekte olan Ar-Ge projelerinde ilgili faaliyetleri icra etmek üzere Teknik Personel (Uydu Hizmetleri Personeli) istihdam edilecektir.

 

2.       ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

2.1.       Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

2.2.       Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak,

2.3.       Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

2.4.       Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

2.5.       Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak,

2.6.       Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması,

 

3.       POZİSYONA YÖNELİK NİTELİKLER

3.1.       İyi derecede İngilizce yazar, okur ve konuşur olmak,

3.2.       Haberleşme uyduları ve özellikleri hakkında genel bir bilgiye sahip olmak,

3.3.       Haberleşme, RF ve Uydu Yer Sistemleri konuları hakkında bilgi sahibi olmak,

3.4.       En az bir programlama dilinde yazılım geliştirme becerisine sahip olmak,

3.5.       Stres ve kriz anlarında doğru karar verebilme yeteneğine sahip olmak,

3.6.       Türkçeyi güzel ve etkili kullanmak,

3.7.       Sistematik ve analitik çalışmaya yatkın,

3.8.       Esnek çalışma saatlerine uygun,

3.9.       Yüksekte çalışmaya engeli bulunmayan,

3.10.   B sınıfı ehliyeti olan,

3.11.   Yurt dışı seyahat engeli bulunmayan,

 

4.       GENEL KRİTERLER

4.1.      Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak,

4.2.      Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak,

4.3.      Tecrübe Süresi: Tecrübe istenmemektedir.

4.4.      Yabancı Dil: 4.5.2. maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

4.5.      Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,40] + [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] x 0,30] + + [(Yabancı dil puanı) x 0,30]

4.5.1.    Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

4.5.2.    Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS),Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır. Resmi dili İngilizce olan bir ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz ve hesaplamada 60 puan esas alınır.

4.5.3.     Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması: Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması hesabında [(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] yerine;1-3000 arası sıralamaya girene 100 puan, 3001-6000 arası sıralamaya girene 95 puan, 6001-9000 arası sıralamaya girene 90 puan, 9001-12000 arası sıralamaya girene 85 puan, 12001-15000 arası sıralamaya girene 80 puan, 15001-19000 arası sıralamaya girene 75 puan, 19001-23000 arası sıralamaya girene 70 puan,23001-27000 arası sıralamaya girene 65 puan, 27001-31000 arası sıralamaya girene 60 puan, 31001-35000 arası sıralamaya girene 55 puan, 35001-40000 arası sıralamaya girene 50 puan uygulanır ve 40001 ve üzeri alanlara ise 4.5.maddesinde yer alan formül uygulanır. Lisansa dikey geçiş sınavıyla başlayan adaylar, üniversiteyi yurt dışında tamamlayan adaylar ve üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan etmeyen adaylar için üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması 100000 olarak hesaplama yapılacaktır. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan edip sıralaması 100000 üzerinde olan adaylar için de sıralama hesabı 100000 olarak alınacaktır.

 

5.       BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

https://kariyer.turksat.com.tr adresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

 

6.       BAŞVURU SÜRESİ

08/05/2020 tarihi saat 23:59’a kadar başvuru yapılabilecektir.

 

7.       BAŞVURU SIRASINDA TALEP EDİLECEK BELGELER

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakın https://kariyer.turksat.com.tr sistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

7.1.      Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi,

7.2.      Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralamasını gösterir belge,

7.3.      Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge,

 

8.       ÖNEMLİ UYARILAR

8.1.       İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

8.2.       Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

8.3.       İlandaki şartları taşıyan adaylardan puan sıralamasına göre, iş gücü ihtiyacının 5 katı aday değerlendirmeye davet edilir.