BT İşletim Sistemi Uzmanı - Windows (BT-W)

Türksat A.Ş.
Yayın Tarihi: 26.6.2020

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1.       İş Tanımı

Hem iç hem dış müşterilerde sunucu ve ağ altyapıları projelerini planlamak, uygulamak,denetlemek ve bakımlarını yapmak üzere BT İşletim Sistemi Uzmanı – Windows istihdam edilecektir.

2.       Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

2.1.        Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

2.2.        Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

2.3.        Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

2.4.       Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

2.5.       Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

2.6.       Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

3.       Pozisyona Yönelik Nitelikler

3.1.       İşletim sistemi üzerindeki LDAP, DHCP, DNS,Web, FTP, Cluster, Mail servislerinden en az üçü hakkında tecrübe sahibi olmak,

3.2.       Sistem kümeleme ve yük dengeleme teknolojilerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak,

3.3.       Sistem performans iyileştirme ve hata tespit etme konularında tecrübe sahibi olmak,

3.4.       İç ve dış müşterilere yönelik sunucuları tasarlamış, kurmuş ve yapılandırmış olmak,

3.5.       PowerShell scripting alanında tecrübe sahibi olmak,

3.6.       Windows Server ve Active Directory de Local Group Policy, güvenlik sıkılaştırması ve iyileştirmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,

3.7.       Active Directory group policy, Forest, Domainve Trust konularında tecrübe sahibi olmak,

3.8.       VMWare, Hyper-V sanallaştırma teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,

3.9.       Esnek çalışma saatlerine uyum sağlamak,

3.10.   Yardım masasından gelen talepleri karşılamak,

3.11.   Proje planları, risk değerlendirmeleri ve acil durum planları geliştirme ve uygulama alanlarında tecrübe sahibi olmak,

3.12.   Canlı ortamlarda izleme, konfigürasyon yönetimi ve raporlama işlevlerini tasarlama ve uygulama alanlarında tecrübe sahibi olmak,

3.13.   Destek ve en iyi uygulama süreç dokümanlarını hazırlamada tecrübe sahibi olmak,

3.14.   Envanter ve varlık yönetimi dokümanlarını hazırlamada tecrübe sahibi olmak,

3.15.   Tercihen MCSE veya eşdeğer bir sertifikaya sahip olmak,

3.16.   İleri seviye Windows Server (200x/20xx) ve masaüstü işletim sistemi versiyonlarında tecrübe sahibi olmak,

3.17.   En az 50 Windows sunuculu bir ortamı yönetmiş olmak,

3.18.   Windows server güncelleme ve yükseltme konularında tecrübe sahibi olmak,

3.19.   VMWARE ve HYPERV sanallaştırma teknolojilerini ve sanal sunucuları yönetme konusunda tecrübe sahibi olmak,

3.20.   LAN/WAN ağları hakkında ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,

4.       Genel Kriterler

4.1.      Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1979 tarihinden sonra doğmuş olmak,

4.2.       Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği,Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri ve Matematik bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak

4.3.      Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak

4.4.      Yabancı Dil: 4.5.3. maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

4.5.      Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri bir puan alması gerekmektedir.

[(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,35] + [(Sektöründeki Tecrübe Yılı / 7) x 100] x 0,50] + [(Yabancı dil puanı) x 0,15] >= 60

4.5.1.     Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması:Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

4.5.2.      Sektöründeki Tecrübe Yılı:Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre hesaplanacaktır.Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin üzerinde olması durumunda formülde yer alan 7 yıl süre esas alınacaktır.

4.5.3.     Yabancı Dil Puanı:Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS),Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır.Resmi dili İngilizce olan bir ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz ve hesaplamada 60 puan esas alınır.

5.       Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tr adresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

6.       Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakın https://kariyer.turksat.com.tr sistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1.      Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2.      Barkotlu SGK hizmet dökümü(e-devletten alınmalı)

6.3.      Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7.       Önemli Uyarılar

7.1.       İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2.       Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimizweb sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

Paylaş
Son başvuru tarihi: 1.8.2020 00:00