BT Çözüm Mimarı

Türksat A.Ş.
Yayın Tarihi: 31.5.2022

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara


1.       İŞ TANIMI

Kurumların bilişim ihtiyaçları için teknik iş geliştirme faaliyetlerini yürütmek, bilişim projeleri için teknik şartname ve sözleşme hazırlamak, var olan teknik şartname ve sözleşmeleri inceleyerek risk yönetimini gerçekleştirmek, proje aşamalarını planlamak, müşteri ile görüşmeler yaparak teknik şartname ve sözleşmeyi olgunlaştırmak, güncel teknolojileri takip ederek ihtiyaçlara uygun doğru teknolojilerin konumlandırılmasını sağlamak amacıyla BT Çözüm Mimarı istihdam edilecektir.

 

2.       ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

2.1.       Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

2.2.       Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

2.3.       Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

2.4.       Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

2.5.       Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

2.6.       Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

 

3.       POZİSYONA YÖNELİK NİTELİKLER

3.1.       BT projelerinde teknik şartname ve sözleşme hazırlama, inceleme ve bu süreçleri yönetme konularında tecrübe sahibi olmak,

3.2.       Kurumsal yazılım projelerinde analiz ve yazılım geliştirme konularında tecrübe sahibi olmak,

3.3.       Proje yönetimi süreçleri, adımları ve yaşam döngüsü konularında tecrübe sahibi olmak

3.4.       SRS, SDD gibi proje dokümantasyonları hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak,

3.5.       UML diyagramları oluşturma ve okuma konusunda tecrübe sahibi olmak,

3.6.       SOAP veya Rest web servis konularında tecrübe sahibi olmak,

3.7.       ESB ve XML gateway konularında bilgi sahibi olmak,

3.8.       Güncel back-end ve front-end yazılım teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

3.9.       Uygulama sunucuları konusunda bilgi sahibi olmak,

3.10.   İş zekâsı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

3.11.   Büyük veri konularında bilgi sahibi olmak,

3.12.   İlişkisel veya NOSQL veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak,

3.13.   Mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

3.14.   Güncel yazılım geliştirme frameworkleri konusunda bilgi sahibi olmak,

3.15.   Proje yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

3.16.   Test terminolojisi ve süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

3.17.   Hata takip ve raporlama araçları konusunda tecrübe sahibi olmak,

3.18.   Yazılım geliştirme süreçleri, yaşam döngüsü, Agile metodolojisi ve Scrum yöntemlerine hâkim olmak,

3.19.   Agile metodolojisi ile çalışan proje yönetim programı JIRA kullanmış olmak,

3.20.   MS Office programlarını etkin kullanabilen,

3.21.   Analitik düşünen, planlama becerisi gelişmiş, araştırma ve raporlama becerilerine sahip olan,

3.22.   Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkileri iyi, sözlü ve yazılı iletişim ve koordinasyon becerilerine sahip, sonuç odaklı,

3.23.   Tercihen PMP sertifikasına sahip,

3.24.   Mevcut bilişim teknolojilerine ve iş süreçlerine hâkim, teknoloji seçimi konusunda deneyimli, çözüm ve sonuç odaklı çalışmak

3.25.   Seyahat engelinin bulunmaması ve aktif araç kullanabiliyor olmak,

 

4.       GENEL KRİTERLER

4.1.      Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1981 tarihinden sonra doğmuş olmak,

4.2.      Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Matematik, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak,

4.3.      Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 8 yıl tecrübeye sahip olmak,

4.4.      Yabancı Dil: 4.5.3. maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce puanı olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

4.5.      Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri bir puan alması gerekmektedir.

 

 [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,30]+ [(Sektöründeki Tecrübe Yılı / 10) x 100] x 0,40] + [(Yabancı dil puanı) x 0,30]>=60

 

4.5.1.    Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

4.5.2.     Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında barkotlu SGK hizmet dökümünde yer alan, pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süreler esas alınacaktır. Sektördeki tecrübe yılı, 10 yılın üzerinde olması durumunda 10 yıl olarak esas alınacaktır.

4.5.3.    Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı(KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak. Lisans ve üstü öğrenimlerden öğretim dili %100İngilizce olan bölümlerden mezun olunması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır.

 

5.       BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

https://kariyer.turksat.com.tr adresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

 

6.       BAŞVURU SIRASINDA TALEP EDİLECEK BELGELER

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakın https://kariyer.turksat.com.tr sistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1.      Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2.      Barkotlu SGK hizmet dökümü(e-devletten alınmalı)

6.3.      Yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

 

7.       ÖNEMLİ UYARILAR

7.1.    İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2.    Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

Paylaş