İdari Uzman (Uydu Pazarlama ve Satış Uzmanı-İstanbul) (İU-UPSİ)

Türksat A.Ş.
Yayın Tarihi: 15.6.2020

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: İstanbul

 

1.       İŞ TANIMI

İstanbul’da bulunan ofisimizde çalışacak, İstanbul’da bulunan potansiyel ve mevcut paydaş ve müşteriler ile görüşmeler yaparak iş geliştirmek, müşteri özelinde çözümler üretmek ve sektörel analiz ve verilerin yer aldığı yönetici raporu hazırlamak amacıyla İdari Uzman (Uydu Pazarlama ve Satış Uzmanı) istihdam edilecektir.

 

2.       ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

2.1.       Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

2.2.       Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak,

2.3.       Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

2.4.       Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

2.5.       Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak,

2.6.       Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması,

 

3.       POZİSYONA YÖNELİK NİTELİKLER

3.1.       İstanbul içerisinde uydu TV ve data hizmetlerine yönelik pazarlama ve satış faaliyetleri yürütebilmek,

3.2.       Uydu TV ve data pazarı için pazar analizleri(ürün ve rakip vb.) yapmak suretiyle müşteri ihtiyaçlarını belirmek veya oluşturmaya yönelik faaliyetlerde bulunabilmek,

3.3.       Yönetim takdir ve/veya bilgisine sunulmak üzere uydu data pazarından elde ettiği veriler doğrultusunda kampanyalar, fiyat tarifeleri, bütçe tahminleri, finansal analizler ile muhtelif raporlar hazırlamak ve planlama yapabilmek,

3.4.       İş geliştirme faaliyetleri kapsamında uydu TV ve data pazar payını genişletmek ve mevcut müşterileri elde tutmak amacıyla faaliyetler yürütmek, bu kapsamda katma değerli yeni ürünler geliştirmeye yönelik çalışmalar başlatabilmek,

3.5.       Uydu TV ve data pazar payını artırabilmek amacıyla iş geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, pazar geri dönüşlerini ilgili birimler ile paylaşmak suretiyle yeni ürünler geliştirilmesinde yönlendirici olmak,

 

4.       GENEL KRİTERLER

4.1.      Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1985 tarihinden sonra doğmuş olmak,

4.2.      Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Matematik, Fizik, Astronomi ve Uzay Bilimleri, İşletme, İktisat, Pazarlama ve Satış bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak,

4.3.      Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak,

4.4.      Yabancı Dil: 4.5.3. maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

4.5.      Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri bir puan alması gerekmektedir.

 

 [(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,35]+ [(Sektöründeki Tecrübe Yılı / 7) x 100] x 0,50] + [(Yabancı dil puanı) x 0,15] >= 60

 

4.5.1.    Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

4.5.2.     Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre hesaplanacaktır.Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin üzerinde olması durumunda formülde yer alan 7 yıl süre esas alınacaktır.

4.5.3.    Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS),Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır.Resmi dili İngilizce olan bir ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz ve hesaplamada 60 puan esas alınır.

 

5.       BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

https://kariyer.turksat.com.tr adresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

 

6.       BAŞVURU SIRASINDA TALEP EDİLECEK BELGELER

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakın https://kariyer.turksat.com.tr sistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1.      Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi,

6.2.      Barkotlu SGK hizmet dökümü(e-devletten alınmalı),

6.3.      Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge,

 

7.       ÖNEMLİ UYARILAR

7.1.       İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2.       Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.
Paylaş