Teknik Uzman (Kablo TV Hizmetleri Uzmanı) (TU-KTV)

Türksat A.Ş.
Yayın Tarihi: 28.5.2020

Lokasyona Göre İstihdam Edilecek Personel Sayısı:

Adana 2, Ankara 5, Antalya 2, Bolu 1, Bursa 2, Edirne 1, Erzurum 1, Eskişehir 1, Gaziantep 2, İstanbul Anadolu Yakası 3, İstanbul Avrupa Yakası 4, Karaman 1, Kocaeli 2, Manisa 1, Mersin 1, Tekirdağ 1


1.       İŞ TANIMI

Kablo TV projelerinin kontrolü ve onaylanması, proje tiplerinin ve upgrade kriterlerinin belirlenmesi ve onaylanması, yatırım bölgelerinin belirlenmesi, şebeke envanter sisteminin işletilmesi, Kablo TV headend ve yayın alış sistemlerinin kurulumu, işletilmesi ve bakımını yapmak üzere Teknik Uzman (Kablo TV Hizmetleri Uzmanı) istihdam edilecektir.

 

2.       ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

2.1.       Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

2.2.       Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak,

2.3.       Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

2.4.       Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

2.5.       Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak,

2.6.       Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması,


3.       POZİSYONA YÖNELİK NİTELİKLER

3.1.      Telekomünikasyon, haberleşme, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörlerinde olmak üzere; Şebeke proje tiplerinin belirlenmesi, uygulanması ve şebekenin işletilmesi, TV yayın alış sistemlerinin planlanması, uygulanması ve işletilmesi, Head-end TV, internet, transmisyon sistemlerinin planlanması, uygulanması ve işletilmesi konularından en az birinde tecrübeli olmak,

3.2.      Tercihen RF / optik sistemler ve ürünleri konusunda ve İş analizi, ekip ve proje yönetimi alanlarında bilgi sahibi olmak,

3.3.      Seyahat engeli bulunmamak,

3.4.      B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,

 

4.       GENEL KRİTERLER

4.1.      Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1987 tarihinden sonra doğmuş olmak,

4.2.      Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik– Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak,

4.3.      Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak,

4.4.      Yabancı Dil: 4.5.3. maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

4.5.      Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri bir puan alması gerekmektedir.

[(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,35] + [(Sektöründeki Tecrübe Yılı / 7) x 100] x 0,50] + [(Yabancı dil puanı) x 0,15] >= 60

4.5.1.    Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

4.5.2.     Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre hesaplanacaktır. Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin üzerinde olması durumunda formülde yer alan 7 yıl süre esas alınacaktır.

4.5.3.    Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi SeviyeTespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS),Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır.Resmi dili İngilizce olan bir ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz ve hesaplamada 60 puan esas alınır.


5.       BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

https://kariyer.turksat.com.tr adresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.


6.       BAŞVURU SIRASINDA TALEP EDİLECEK BELGELER

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakın https://kariyer.turksat.com.tr sistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1.      Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi,

6.2.      Barkotlu SGK hizmet dökümü(e-devletten alınmalı),

6.3.      Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge,

 

7.       ÖNEMLİ UYARILAR

7.1.       İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2.        Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

Paylaş