BT Yazılım Mimarı (BT-YM)

Türksat A.Ş.
Yayın Tarihi: 23.6.2020

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1.       İş Tanımı

Yazılım projelerinde kodlamaya başlamadan önce, gereken ihtiyaçlara göre belirlenen operasyonel ve teknik gereksinimlerin giderilmesi için yönetim, performans ve güvenlik gibi kalite alanlarında yapısal çözüm tasarlayacak, yazılım mimari ekibinde rol alıp yürütülen BT projelerinin mimari tasarımlarını inceleyerek iyileştirmeler yapacak, teknoloji seçimi ve entegrasyonu konularında aktif rol alacak, projelerde yazılım tasarımı yapacak, analiz yaparak müşterinin isteklerine en uygun teknoloji seçimi, tasarımı ve kurulumu yapabilecek BT Yazılım Mimarı istihdam edilecektir.

2.       Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

2.1.        Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

2.2.        Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

2.3.        Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

2.4.       Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

2.5.       Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

2.6.       Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

3.       Pozisyona Yönelik Nitelikler

3.1.      Proje süreçleri, yaşam döngüsü, agile metodoloji, scrum, sprint, continuous integration, devops, kanban, extreme programming kavramlarıyla ilgili bilgi birikimine ve tecrübeye sahip olmak,

3.2.      JAVA veya .NET dilinde yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

3.3.      ORM araçları konfigürasyon ve kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

3.4.      Veri tabanı tasarımı ve SQL kullanımı hakkında tecrübe sahibi olmak,

3.5.      SOLID principle, software design pattern konularında tecrübe sahibi olmak,

3.6.      HTML5 ve MVC JavaScript Frameworkleri (AngularJS, ReactJS vb.) konularında tecrübe sahibi olmak,

3.7.      Mikroservis konusunda en az 3 yıl deneyimli. En az 1 projenin mikroservise çevrilmesinde veya 1 projenin mikroservis mimaride gerçekleştirilmesinde rol almış olmak.

3.8.      Docker konteyner mimarisi ve kubernetes konusunda tecrübe sahibi olmak,

3.9.      Web Services (SOAP ve REST) konusunda tecrübe sahibi olmak,

3.10.  Uygulama sunucu teknolojilerinden en az birinin kurulumu ve kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

3.11.  Orta katman mimarileri SOA, ESB ve XML gateway konularında bilgi sahibi olmak,

3.12.  Single-Sign-on, Jwt ve OAuth2 authorization frameworku konularında bilgi sahibi olmak,

3.13.  Continous Integration (Hudson, Jenkinsvb.), Continous Delivery konularında bilgi sahibi olmak,

3.14.  Analitik düşünme ve problem çözme yetkinliğine sahip, araştırmacı ve yenilikçi,

3.15.  Yazılımın süreç analizi, yazılım gereksinimi belirleme, yazılım tasarım dokümanı hazırlama, test senaryoları geliştirme, test ve kabul faaliyetlerini gerçekleştirme ve koordine etme konularında tecrübe sahibi olmak,

3.16.  Test otomasyonu (selenium vb.), birim test(junit, mockito, cucumber vb.) ve entegrasyon testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

3.17.  İş süreçleri (BPM) konusunda bilgi sahibi olmak,

3.18.   UML tasarımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

4.       Genel Kriterler

4.1.      Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1979 tarihinden sonra doğmuş olmak,

4.2.       Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Matematik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak

4.3.      Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 6 yıl tecrübeye sahip olmak

4.4.      Yabancı Dil: 4.5.3. maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

4.5.      Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri bir puan alması gerekmektedir.

[(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,35] + [(Sektöründeki Tecrübe Yılı / 10) x 100] x 0,50] + [(Yabancı dil puanı) x 0,15]>=60

4.5.1.     Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması:Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

4.5.2.      Sektöründeki Tecrübe Yılı:Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre hesaplanacaktır.Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin üzerinde olması durumunda formülde yer alan 10 yıl süre esas alınacaktır.

4.5.3.     Yabancı Dil Puanı:Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS),Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır.Resmi dili İngilizce olan bir ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz ve hesaplamada 60 puan esas alınır.

5.       Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tr adresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

6.       Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakın https://kariyer.turksat.com.tr sistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1.      Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2.      Barkotlu SGK hizmet dökümü(e-devletten alınmalı)

6.3.      Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7.       Önemli Uyarılar

7.1.       İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2.       Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.


Paylaş
Son başvuru tarihi: 1.8.2020 00:00