BT Proje Yöneticisi – İş Zekası (BT PY-İZ)

Türksat A.Ş.
Yayın Tarihi: 26.6.2020

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1.       İş Tanımı

Taslak proje planı, kaynak planlaması, proje risklerinin belirlenmesi çalışmalarını yapmak, proje kaynak, maliyet ve zaman planını yürütmek, iş planı oluşturmak,proje paydaşlarının beklentilerini yönetmek, yüksek seviye risklerin varsayımlarını yapmak ve kısıtlarını tanımlamak, proje ekiplerinin performansını izlemek, yönetmek, değerlendirmek, koordinasyon sağlamak ve motivasyonlarını artıcı aktivitelerde bulunmak, projelerin yapılan zaman planına uygun yürütülmesini sağlamak, yazılımcılara gelen geliştirme taleplerini veya teknik destek konularını içeriğine ve aciliyetine göre önceliklendirmek amacıyla çalıştırılmak üzere BT Proje Yöneticisi – İş Zekası istihdam edilecektir.

2.       Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

2.1.        Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

2.2.        Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

2.3.        Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

2.4.       Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

2.5.       Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

2.6.       Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

3.       Pozisyona Yönelik Nitelikler

3.1.       Proje yönetimi süreçleri, adımları ve yaşam döngüsü konularında tecrübe sahibi olmak,

3.2.       Bilişim projeleri için sözleşme ve teknik şartname hazırlama-inceleme ve bu süreçleri yönetme tecrübesine sahip olmak,

3.3.       Proje yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

3.4.       Test terminolojisi ve süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

3.5.       Hata takip ve raporlama araçları konusunda tecrübe sahibi olmak,

3.6.       Veri ambarı analizi,dizaynı, tasarımı ve kurulumu konularında tecrübeli,

3.7.       Yazılım geliştirme yaşam döngüsü konusunda tecrübeli,

3.8.       IBM DataStage, Informatica, SAP Data Services, Oracle ODI ve benzeri ETL araçlarından en az birinde tecrübeli, ETL/ELT test teknikleri konusunda bilgi sahibi,

3.9.       İş Zekası ve veri görselleştirme araçlarından(Business Objects, Oracle BI, Qlikview,Tableau, Cognos vb.) en az bir tanesi ile modelleme, tasarım, ileri raporlama,dashboard geliştirme konularında tecrübeli,

3.10.   İleri seviyede SQL bilgisi ve SQL tunning konusunda bilgi sahibi,

3.11.   Veri Analizi/Analitiği konusunda bilgi sahibi,

3.12.   MS Project,Visio, Jira, Confluence gibi proje koordinasyon araçları kullanmış,

3.13.   Tercihen Project Management Professional (PMP) ya da Prince2 sertifikasına sahip,

3.14.   Seyahat engeli olmayan, aktif araç kullanabilen,

3.15.   En az 5 İş Zekası Sisteminin, Analiz / Tasarım / Geliştirme / Test / Uygulama çalışmalarının tamamında yer almış,

3.16.  Farklı İş Zekası araçlarının kıyaslamasını yapabilecek,

4.       Genel Kriterler

4.1.      Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1979 tarihinden sonra doğmuş olmak,

4.2.       Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği,Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği,Yönetim Bilişim Sistemleri, Matematik Mühendisliği, Matematik, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak

4.3.      Tecrübe Süresi: İlgili alanda en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak

4.4.      Yabancı Dil: 4.5.3. maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

4.5.      Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır. Aday başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda yer alan 60 puan veya üzeri bir puan alması gerekmektedir.

[(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,35] + [(Sektöründeki Tecrübe Yılı / 7) x 100] x 0,50] + [(Yabancı dil puanı) x 0,15] >= 60

4.5.1.     Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması:Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

4.5.2.      Sektöründeki Tecrübe Yılı:Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süre hesaplanacaktır.Hesaplamada barkotlu SGK hizmet dökümü olması gerekmektedir. Adayın tecrübe yılının, puan kriteri formülünde yer alan maksimum tecrübe süresinin üzerinde olması durumunda formülde yer alan 7 yıl süre esas alınacaktır.

4.5.3.     Yabancı Dil Puanı:Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS),Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 60 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 60 puan esas alınacaktır.Resmi dili İngilizce olan bir ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz ve hesaplamada 60 puan esas alınır.

5.       Başvuru Yeri ve Şekli

https://kariyer.turksat.com.tr adresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

6.       Başvuru Sırasında Talep Edilecek Belgeler

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakın https://kariyer.turksat.com.tr sistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1.      Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2.      Barkotlu SGK hizmet dökümü(e-devletten alınmalı)

6.3.      Yabancı dil belgesi veya pozisyon unvanı için talep edilen öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7.       Önemli Uyarılar

7.1.       İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2.       Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.


Paylaş
Son başvuru tarihi: 1.8.2020 00:00