UH Spektrum Yönetimi Personeli

Türksat A.Ş.
Yayın Tarihi: 23.6.2022

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1.       İŞ TANIMI

Uydu link bütçesi ve enterferans analizleri yapmak, ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) uydu şebeke başvuruları hazırlamak ve ilgili ITU süreçlerini yürütmek, uluslararası frekans koordinasyon müzakereleri yürütmek, diğer ülkelerin ITU uydu şebeke başvurularının teknik analizlerini yapmak, Türksat uydu sistemlerinin korunması doğrultusunda gerekli itirazları hazırlamak, mevcut yörünge ve spektrum haklarının korunması doğrultusunda gerekli uluslararası faaliyetleri yürütmek, tespit edilen enterferans durumlarında ITU ve ilgili ülke idareleri nezdinde gerekli uluslararası süreçleri yürütmek, yeni uydu projelerine katılım sağlamak, uluslararası regülatif gereksinimlere uyumluluğu sağlamak, ITU başta olmak üzere uluslararası düzenlemeler yapan kuruluşların faaliyetlerine aktif katılım sağlamak ve yapılan yeni düzenlemelere katkı vermek amacıyla Spektrum Yönetimi Personeli istihdam edilecektir. 

2.       ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

2.1.       Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

2.2.       Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

2.3.       Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

2.4.       Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

2.5.       Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

2.6.       Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

3.       POZİSYONA YÖNELİK NİTELİKLER

3.1.        Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, teknolojik farkındalığa sahip olmak,

3.2.        Detaylı raporlama yapabilmek,

3.3.        Link bütçesi, enterferans analizi, RF uyumluluk analizi konularında bilgi sahibi olmak,

3.4.        Uluslararası mecralarda temsil ve müzakere yeteneğine sahip olmak,

3.5.        Takım çalışmasına uyumlu olmak, çalışma arkadaşları ile etkin iletişim kurabilmek,

3.6.        Sonuç odaklı çalışmak,

3.7.        MS Ofis programlarını etkin kullanabilmek.

3.8.        Tercihen belirtilen bölümlerde haberleşme alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak,

3.9.        Tercihen ikinci bir yabancı dilde yeterliliğe sahip olmak,

3.10.     Tercihen haberleşme sektöründe aktif bir görevde tecrübeye sahip olmak,

3.11.     Tercihen üniversitelerin ilgili bölümlerinden aşağıdaki dersleri almış olmak:

·        Haberleşme Teorisi,

·        Mikrodalgalar ve RF Teorisi,

·        Antenler,

·        Elektromanyetik Propagasyon,

·        Dijital Sinyal İşleme (Sayısal İşaret İşleme),

·        Uydu Haberleşmesi.

4.       GENEL KRİTERLER

4.1.      Doğum Tarihi (Yaş): 01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak,

4.2.      Mezun Olunan Bölüm: Üniversitelerin Elektronik Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak,

4.3.      Tecrübe Süresi: Alanında tecrübe sahibi olmak tercih sebebidir.

4.4.      Yabancı Dil: 4.5.3. maddesinde yer alan ilgili şartlara uygun olarak İngilizce dil puanı olarak 85 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

4.5.      Puan Kriteri: Hesaplama, aşağıda yer alan formüle ve kriterlere göre yapılacaktır.

[(Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması x 25) x 0,25] +[(40.000 / Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] x 0,30] +[(Sektöründeki Tecrübe Yılı / 2) x 100] x 0,20] + [(Yabancı dil puanı) x 0,25]>=55

4.5.1.    Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Pozisyon unvanı için istenen lisans mezuniyet ortalaması esas alınır.

4.5.2.     Sektöründeki Tecrübe Yılı: Adayın başvurduğu sektör alanında çalıştığı süredir. Tecrübe süresinin hesabında barkotlu SGK hizmet dökümünde yer alan, pozisyon unvanı için istenen mezuniyet sonrası süreler esas alınacaktır. Sektördeki tecrübe yılı, 2 yılın üzerinde olması durumunda 2 yıl olarak esas alınacaktır.

4.5.3.    Yabancı Dil Puanı: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL),Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), e-YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce dil sınavlarının birinden en az 85 puan ya da en az bu puana denk puan almış olmak veya lisans ve üstü öğrenimlerden en az birinin öğretim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olması durumunda hesaplamada yabancı dil puanı 85 puan esas alınacaktır.

4.5.4.     Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması: Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması hesabında [(40.000 /Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması) x 50] yerine; 1-3.000 arası sıralamaya girene 100 puan, 3.001-6.000 arası sıralamaya girene 95 puan,6.001-9.000 arası sıralamaya girene 90 puan, 9.001-12.000 arası sıralamaya girene 85 puan, 12.001-15.000 arası sıralamaya girene 80 puan, 15.001-19.000arası sıralamaya girene 75 puan, 19.001-23.000 arası sıralamaya girene 70 puan,23.001-27.000 arası sıralamaya girene 65 puan, 27.001-31.000 arası sıralamaya girene 60 puan, 31.001-35.000 arası sıralamaya girene 55 puan, 35.001-40.000arası sıralamaya girene 50 puan uygulanır ve 40.001 ve üzeri alanlara ise 4.5.maddesinde yer alan formül uygulanır. Lisansa dikey geçiş sınavıyla başlayan adaylar, üniversiteyi yurt dışında tamamlayan adaylar ve üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan etmeyen adaylar için üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması 100.000 olarak hesaplama yapılacaktır. Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralaması belgesi beyan edip sıralaması100.000 üzerinde olan adaylar için de sıralama hesabı 100.000 olarak alınacaktır.

5.       BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

https://kariyer.turksat.com.tr adresinde yer alan açık ilanlara başvuru yapılabilecektir. Elden yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

6.       BAŞVURU SIRASINDA TALEP EDİLECEK BELGELER

Başvuru yapılırken aşağıda istenilen evrakın https://kariyer.turksat.com.tr sistemine elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

6.1.      Bu pozisyon için gerekli olan ağırlıklı mezuniyet ortalamasını gösterir mezuniyet belgesi (e-devletten alınmalı), yurt dışından mezun olanlar için mezuniyet belgesi ve YÖK denklik belgesi

6.2.      Barkotlu SGK hizmet dökümü (e-devletten alınmalı)

6.3.      Üniversiteye yerleştirme sınavı sıralamasını gösterir belge

6.4.      4.5.3 maddesinde yer alan şartlara uygun yabancı dil belgesi veya öğrenim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge

7.       ÖNEMLİ UYARILAR

7.1.       İlan metninde yer alan tüm nitelikler adayda aranacak olup, bu niteliklerde herhangi bir esneklik gösterilmeyecek ve şartları taşımayan adaylar elenecektir.

7.2.       Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Şirketimiz web sayfasında (https://turksat.com.tr) ilan edilecektir.

Paylaş